บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) - ปี 2565

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 13 -14 และ 17-19 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ตัวเเทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Download PDF จดหมายแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน LIT
Download PDF หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน LIT
Download PDF ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน LIT
Download PDF Bill Payment Form
Download PDF เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ และ FATCA
Download PDF หนังสือมอบอำนาจ สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน LIT
Download PDF แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน