1
กรอกข้อมูล
2
ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้น
3
เจ้าหน้าที่ติดต่อ
กลับภายใน 3 วันทำการ

แบบฟอร์มสมัครสินเชื่อธุรกิจ

1. โปรดระบุชื่อบริษัทของท่าน

2. ประเภทธุรกิจของท่าน

3. สินเชื่อท่านที่สนใจ

ขายบิล (แฟคตอริ่ง)
ลีซซิ่งและเช่าซื้อ(Leasing & Hire Purchase)
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการหรือจัดหาสินค้า
สินเชื่อเพื่อเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of credit) หรือ L/C และ DLC
ออกหนังสือค้ำประกันซอง
สินเชื่อส่วนบุคคล

4. ชื่อ-นามสกุล

5. เบอร์โทรศัพท์

6. LINE ID

7. อีเมล์

8. ท่านรู้จักบริษัทลีซอิทจากช่องทางใด

เห็นโฆษณาใน facebook
คนรู้จักแนะนำ
เห็นโฆษณาจากเว็บไซต์อื่นๆ
ค้นหาข้อมูลจาก Google
สื่ออื่นๆ
* หากผ่านเกณฑ์ของบริษัท กรุณากรอกข้อมูลในหน้าต่อไป *