บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

ข้อมูลหลักทรัพย์

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565)

 

ทุนจดทะเบียน

558,357,230 บาท

ทุนชำระแล้ว 

442,901,705 บาท

หุ้นสามัญ

442,901,705 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1 บาท

 

The company listed its common shares in the Stock Exchange of Thailand on 25th March 2014.

 

Shareholder Structure

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
16 มี.ค. 2565
No. Type of Shareholder Percent
1 บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 62.67%
2 บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ 0.00%
3 นิติบุคคล สัญชาติไทย 37.33%
4 นิติบุคคล สัญชาติต่างประเทศ 0.00%
รวม 100.00%
Scroll to read more
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
16 มี.ค. 2565
No. Shareholder Names Shares Percent
1 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 158,561,202 35.801%
2 นายสมชาย ปัดภัย 22,136,205 4.998%
3 นายไพโรจน์ สิทธิมนต์อำนวย 11,675,700 2.636%
4 นายมินทร์ อิงธเนศ 8,205,320 1.853%
5 น.ส.ฐิติกุล แซ่เกียง 6,444,400 1.455%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,497,417 1.241%
7 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,600,000 1.039%
8 นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม 4,500,000 1.016%
9 นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข 4,070,000 0.919%
10 นายสมพล เอกธีรจิตต์ 3,557,417 0.803%
รายย่อยอื่นๆ 213,654,044 48.240%
Total 442,901,705 100%
Scroll to read more

 

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการสภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

เงินปันผลประจำปี
เงินปันผลประจำปี เงินปันผลจ่าย
(บาทต่อหุ้น)
วันที่จ่ายเงินปันผล
2563 0.18 16-Apr-64
2562 0.24 30-Apr-63
2561 0.33 6-May-62
2560 0.32 12-Apr-61
2559 0.0112 และหุ้นปันผล 10:1 19-Apr-60
2558 0.18 25-Apr-59
2557 0.12 24-Apr-58
Please Scroll Right

Analyst Coverage

Analyst Coverage
No. Company Names Name-Surname Email Tel.
1 Asia Plus Sec      
2 Finansia Sec K. Sunanta sunanta.v@fnsyrus.com 02 646 9680
3 Globlex Sec. K. Wilasinee B. wilasinee@globlex.co.th 02-672-5937
4 May Bank Kim Eng K. Jaroonpan.W Jaroonpan.W@maybank-ke.co.th 02-658-6300*1404
5 Phillip Sec. K. Sasikorn Charoensuwan Sasikorn@phillip.co.th 02-635-1700
6 Yuanta Sec. K. Trin Trin.S@yuanta.co.th  
Please Scroll Right

Research Report

Filter Year
2019
  • ทั้งหมด
  • 2562
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556

LIT_620222_Globlex

February 22, 2019

LIT_620607_Globlex

June 07, 2019

LIT_610212_AEC

February 12, 2018

LIT_610213_MBKE

February 13, 2018

LIT_610215_ASP

February 15, 2018

LIT_610219_Globlex

February 19, 2018

LIT_610511_ASP

May 11, 2018

LIT_610514_AEC

May 14, 2018

LIT_610601_Globlex

June 01, 2018

LIT_610810_AEC

August 10, 2018

LIT_611113_AEC

November 13, 2018

LIT_600216_AEC

February 16, 2017

LIT_600220_ASP

February 20, 2017

LIT_600306_Financia

March 06, 2017

LIT_600306_LH

March 06, 2017

LIT_600419_Maybank

April 19, 2017

LIT_600504_Thanachart

May 04, 2017

LIT_600804_Globlex

August 04, 2017

LIT_600811_AEC

August 11, 2017

LIT_600811_May Bank

August 11, 2017

LIT_600815_ASP

August 15, 2017

LIT_601113_AEC

November 13, 2017

LIT_601113_ASP

November 13, 2017

LIT_601113_MayBank

November 13, 2017

LIT_601215_Globlex

December 15, 2017

LIT_590804_ASP

August 04, 2016

LIT_581125_ASP

November 25, 2015

LIT_570120_ASP

January 20, 2014

LIT_570120_KT-ZMICO

January 20, 2014

LIT_570122_Nomura

January 22, 2014

LIT_570509_ASP

May 09, 2014

LIT_571009_ASP

October 09, 2014

LIT_571126_ASP

November 26, 2014

LIT_560117_FSS

January 17, 2013
ดูเพิ่มเติม