บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

ร่วมสร้างโอกาสการเติบโตให้กับพนักงาน

เราตระหนักเสมอว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นรากฐานของความสำเร็จที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน เราจึงพร้อมเดินเคียงข้างพนักงาน และร่วมส่งเสริมการทำงานแบบทีมเวิร์ค เพื่อให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจกันในการฟันฝ่าทุกอุปสรรค ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Unity

Move Forward

Integrity

Care

ตำแหน่งงานว่าง

Business Development Coordinator
เกือบจะ 1 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

·ดูแลประสานงานด้านการตลาดออนไลน์เช่น Facebook, LineOA, Website, Youtube และช่องทางอื่นๆ ทั้งที่เป็นของบริษัทฯเอง และเป็นของผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เอเจนซี่จัดหามาให้

·ตรวจสอบเนื้อหา Content เพื่อจัดทำ AW และประสานข้อมูลต่างๆเอเจนซี่

·ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์

·บันทึกรวบรวมข้อมูลลูกค้า และคัดกรองลูกค้าเบื้องต้นเพื่อขึ้น ระบบ CRM

· จัดทำข้อมูลเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบอื่นๆ เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารได้ทราบ

คุณสมบัติ

· ปริญญาตรี สาขาบริหาร การจัดการทั่วไป หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

·  มีทักษณะด้านการประสานงาน ความคิดสร้างสรร กล้าเสนอความคิดเห็น

·  มีใจรักด้านการบริการ

·  มีประสบการณ์การจัดกิจกรรม งานการตลาด

·  สามารถใช้โปรแกรม Computer พื้นฐาน หรือหากสามารถใช้ Adobe Photoshop, illustrator, Canva  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

· มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

· มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน

 

 

Legal Manager
เกือบจะ 1 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

·ดำเนินคดีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งให้กับบริษัท ให้คำปรึกษาและตรวจสอบจัดทำสัญญาต่างๆ

·ร่างคำฟ้องในคดีอาญา/ คดีแพ่ง รวมทั้งรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดีทางอาญา เช่น สัญญา เช็คการจ่ายเงิน หนังสือมอบอำนาจเพื่อยื่นฟ้องดำเนินคดี

·ว่าความในคดี ใต่สวนมูลฟ้อง สืบพยาน เบิกความเป็นพยาน

·ออกหมายบังคับคดี และขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

·นำคำบังคับ คำฟ้อง คำพิพากษา สัญญาประนีประนอม ที่คัดถ่ายจากศาลในเขตอำนาจ

·แถลงข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายจับจำเลยต่อไป

·วิเคราะห์ ตรวจสัญญษว่าจ้างของบริษัท พร้อมชี้แจงความคิดเห็นในข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในสัญญา

·ดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมกับทางสำนักงานที่ดินพื้นที่ พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงกับเจ้าพนักงานกรมที่ดินและประสานงานกับทางลูกค้า (จำเลย)

·จัดทำสรุปงานส่งเอกสารสืบทรัพย์บังคับคดี

·พิจารณาสัญญาการทำกู้สินเชื่อ เช่น สัญญา Factoring, Project Finance, โฉนดที่ดิน

·รายงานความคืบหน้าและปัญหาในคดีต่างๆ

·รับผิดชอบเนื้องานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

·ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพทนายความ

·มีประสบการณ์ด้านฝ่ายกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี

·มีประสบการณ์ด้านงานฟ้องร้อง ดำเนินคดี

·มีความรู้ ความสามารถในการคิดกลยุทธ์การจัดเก็บหนี้ด้อยคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ

·หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน การธนาคาร ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

·มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน

 

 

Credit Control Officer (เจ้าหน้าที่สินเชื่อบุคคล)
เกือบจะ 1 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

·ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเพื่อพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล

·พิจารณาคำขอสินเชื่อส่วนบุคคล ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การให้วงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ของบริษัท

·ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประกอบการ พิจารณาคำขอสินเชื่อ

·พิจารณาคำขอสินเชื่อส่วนบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้วงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท

·ประสานงานเรื่องคำสิทธิซื้อผ่อนชำระ เรื่องการจัดทำโปรโมชั่นต่างๆของบริษัท

คุณสมบัติ

·ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

·มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ หากมีประสบการณ์พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 1 ปี ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

·มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถเจรจากับลูกค้าได้ ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล

·มีใจรักด้านการบริการ ทักษะการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

·ใช้ Computer พื้นฐาน Microsoft office โดยเฉพาะ excel formula  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

·มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน

 

 

Key Account Management
เกือบจะ 1 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

·ดูแลการหา vender เข้ามารวมขายสินค้าบน platform

·บริหารจัดการลูกค้า หน้าร้าน เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามียอดขาย

·รักษาฐานลูกค้าเก่าและสรรหาเพิ่มฐานลูกค้าใหม่

·จัดทำกลยุทธ์การตลาด การขาย และเป้ายอดขาย GP เพื่อแข่งขันในตลาด E-commerce

·วิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการทำงานของ Operation

· ตรวจสอบเนื้อหา Content เพื่อจัดทำ AW และประสานข้อมูลต่างๆเอเจนซี่

·ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายพบปะลูกค้า

·จัดทำข้อมูลเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบอื่นๆ เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารได้ทราบ

คุณสมบัติ

·ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดการทั่วไป หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

·มีทักษณะด้านการประสานงาน ความคิดสร้างสรร กล้าเสนอความคิดเห็น

·มีใจรักด้านการบริการ

·มีประสบการณ์การจัดกิจกรรม งานการตลาด

·สามารถใช้โปรแกรม Computer พื้นฐาน หรือหากสามารถใช้ Adobe Photoshop, illustrator, Canva  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

· มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน

 

 

Call Verify Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า)
เกือบจะ 1 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

·ตรวจเอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ลูกค้าสมัครขอใช้บริการ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร

·โทรศัพท์ยืนยันตัวตนและสถานะของผู้สมัคร และ โทรศัพท์ตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้าสมัคร          (อาจจะใช้กับบริการ สินเชื่อบุคคล)

·โทรศัพท์สอบถามบุคคลที่ลูกค้าอ้างอิง เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน

·ติดตามเอกสารการสมัครจากลูกค้าในกรณีที่เอกสารการสมัครไม่ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด (อาจจะใช้กับบริการสินเชื่อบุคคล)

·งานบันทึกข้อมูลเข้าระบบงาน จัดเก็บใบสมัคร จัดทำตรวจสอบรายงานต่าง ๆ  งานค้นหา และ งานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ   (อาจจะใช้กับบริการ สินเชื่อบุคคล)

·สามารถตัดสินใจในการพิจารณาการจัดเกรดลูกค้าในระดับเบื้องต้นตามเครดิตโปรแกรมที่บริษัทกำหนดไว้

·สามารถตรวจสอบเอกสารลูกค้าจำนวนลูกค้า ไม่ต่ำกว่า 150 รายต่อวัน

คุณสมบัติ

·ปวส ขึ้นไป  สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

·มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Call Center หรือ Call Verify จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·1 ปีขึ้นไป ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถเจรจากับลูกค้าได้ ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล

·มีใจรักด้านการบริการ ทักษะการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

·ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้

·มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

·มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน (สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ *วันเสาร์-วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้*)

 

​​​​​​​

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
เกือบจะ 1 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

-จัดประชุม คณะกรรมการบริษัท, ประชุมผู้ถือหุ้น

- ดำเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ เพื่อการประชุม ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานของหน่วยงานเลขานุการบริษัทและ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

- ประสานงานภายในและภายนอกอันเกี่ยวกับ การจัดประชุม การจัดทำเอกสารการประชุม รายงานการประชุม และการแจ้งมติที่ประชุม รวมถึงติดตามและรายงานการดำเนินการทางธุรการต่าง ๆ ของการประชุม เช่น การจองห้องประชุม การจัดห้องประชุม การแจ้งกรรมการ และการยืนยันการร่วมประชุม

- จัดทำแบบ 56-1 One Report

- การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีขึ้นไป

- มีความรู้ด้านกฎหมายพอสมควร

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี

- ละเอียด รอบคอบ

- มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

​​​​​​​

 

 

Senior Marketing Officer (เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์)
เกือบจะ 1 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

- สรรหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อ

-รักษาความสัมพันธ์ลูกค้าเก่าเพื่อแนะนำและชักชวนให้มาใช้วงเงินสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ของบริษัท

-ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของบริษัทให้กับลูกค้า

-จัดทำใบอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าและติดต่อนัดหมายลูกค้าเพื่อเซ็นสัญญา

-มีการเข้าร่วมประชุมบอร์ดนำเสนอวงเงิน

คุณสมบัติ

- อายุ 25-45 ปี

-ขั้นต่ำปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การขายดูแลลูกค้า อย่างน้อย 3 ปี

-มีทักษะการเจรจา ต่อรอง การนำเสนอขาย มีใจรักการบริการ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

-มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของบริษัทฯ

-มีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันยอดขาย

-มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ ดูเอกสารทางการค้า อย่างน้อย 1-2 ปี

-สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ Visit Site งานลูกค้าได้เป็นครั้งคราว