บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อ

13 -14 และ 17-19 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Finansia Syrus Securities Public Company Limited

 

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Download PDF แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
Download PDF หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท ลีซ อิท จากัด (มหาชน)
Download PDF ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ลีซ อิท จากัด (มหาชน)
Download PDF Bill Payment Form
Download PDF แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
Download PDF หนังสือมอบอำนาจ สำหรับกำรจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
Download PDF แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน