บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH
Team

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน

นางดวงพร สุจริตานุวัต

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์

กรรมการบริหารอาวุโส

นายสมพล เอกธีรจิตต์

กรรมการ
และ กรรมการผู้จัดการ

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

กรรมการ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสนับสนุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ท่าน

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางดวงพร สุจริตานุวัต

กรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการตรวจสอบ

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

กรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

กรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร มีจำนวน 7 ท่าน

นายสมพล เอกธีรจิตต์

กรรมการผู้จัดการ

นางรุ่งนภา โอกาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฎิบัติการ

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสนับสนุน

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

นางสาวปิยนันท์ มงคล

ผู้จัดการทั่วไปและ
เลขานุการบริษัท

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม

ผู้จัดการทั่วไป
แผนกบริหารจัดการทั่วไป

นายณัฏฐวัฒน์ ศรีลาโพธิ์

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายขายและการตลาด